Hệ thống ghi chép tín hiệu từ PLC Omron

Mô tả

Hệ thống kết nối với PLC Omron và ghi chép dữ liệu ra csv mỗi phút 2 tệp tin gồm hơn 200 tín hiệu.

Chương trình viết bằng C# – Windows services đảm bảo chạy ổn định và liên tục.

Công nghệ