Tag Archives: Winform

DatagridView bị tình trạng giật lag nhấp nháy khi cuộn dòng trong winform

Nếu các bạn sử dụng DataGridView mà khi cuộn các dòng dữ liệu gặp tình trạng giật lag, nhấp nháy (flickering) thì hãy sử dụng giải pháp set DoubleBuffered = True, gần như tất cả control đều có thuộc tính này nhưng DataGridView thì lại bị ẩn đi. Chúng ta chỉ cẩn sử dụng đoạn…

Read More