Tag Archives: google analytics

Sử dụng google analytics api lấy dữ liệu báo cáo

Việc sử dụng google analytics api để lấy dữ liệu sẽ giúp mình có những báo cáo tùy chỉnh và tích hợp vào các ứng dụng của mình một cách hiệu quả nhất. Hiện tại mình đang lấy dữ liệu thông qua http request, tham khảo thêm tại đây: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/