Category Archives: Lập trình ứng dụng

Hình ảnh bị xoay khi upload lên server được chụp bằng điện thoại

Vấn đề khi upload hình ảnh từ điện thoại lên server bị xoay hình

Chẳng là gần đây mình có một module thực hiện việc upload hình ảnh từ mobile lên server, tuy nhiên khi hình ảnh được đẩy lên server rồi thì xem lại có hình thì bị xoay, hình thì không như dưới đây Sau khi loay hoay tìm các vấn đề không biết tại sao thì…

Read More

C# lấy địa chỉ IP internet của máy tính

Lấy kết quả trả về khi chạy Command Prompt: public static string RunCMD(string cmd) { Process cmdProcess; cmdProcess = new Process(); cmdProcess.StartInfo.FileName = “cmd.exe”; cmdProcess.StartInfo.Arguments = “/c ” + cmd; cmdProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; cmdProcess.StartInfo.UseShellExecute = false; cmdProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true; cmdProcess.Start(); string output = cmdProcess.StandardOutput.ReadToEnd(); cmdProcess.WaitForExit(); if (String.IsNullOrEmpty(output)) return “”; return output; } Lấy địa chỉ…

Read More

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 truy cập vùng nhớ

Đây là phần 3 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Địa chỉ ô nhớ trong PLC S7-300 bao gồm hai thành phần: phần chữ và phần số. Truy nhập theo byte: Bao gồm các kiểu Byte (1 byte), Word (2 byte), Double word (4 byte) Quy cách: Tên vùng nhớ, kích thước, địa chỉ byte đầu tiên Vùng nhớ các đầu vào I: – Tại…

Read More

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 các vùng nhớ

Đây là phần 2 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Toàn bộ chương trình của Siemen PLC–S7-300 được lưu trong bộ nhớ dưới dạng các khối chương trình (OB, FC, FB..) và được thực hiện với chu kỳ quét. Vùng chứa chương trình ứng dụng: OB (Organization Block): chứa chương trình chính. FC ( Function): Chứa chương trình chính được tổ chức thành hành và…

Read More

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 Hello word

Đây là phần 1 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Mình là dân IT Software nên về điện đóm, tự động hóa hoàn toàn mù mịt, nhưng hiện tại mình lập trình các dự án liên quan nhiều đến việc nhận dữ liệu truyền thông từ plc lên máy tính. Bởi vậy mình bắt buộc phải biết cấu trúc dữ liệu của plc hay các…

Read More

Visual studio 2017 The task factory “CodeTaskFactory” could not be loaded from the assembly

The task factory “CodeTaskFactory” could not be loaded from the assembly “C:\ Program Files (x86)\ Microsoft Visual Studio\ 2017\ Professional\ MSBuild\ 15.0\ Bin\ Microsoft. Build. Tasks. v15.0 .dll”. Could not load file or assembly ‘file:/// C:\ Program Files (x86)\ Microsoft Visual Studio\ 2017\ Professional\ MSBuild\ 15.0\ Bin\ Microsoft.Build.Tasks.v15.0.dll’ or one of its dependencies. The system…

Read More

Tạo trình soạn thảo html editor trong winform

Nếu ứng dụng của bạn cần soạn thảo và hiển thị nội dung html thì mình có giải pháp sử dụng webbrowser control để soạn thảo nội dung. Chỉ cần nhúng nó vào form và sử dụng phương thức  .Document.ExecCommand để tiến hành việc định dạng cho nó. Để có thể soạn thảo nội dung…

Read More

Sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google

Mình sẽ làm 1 ví dụ về việc sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google giống như ứng dụng  Phần mềm kiểm tra vị trí từ khóa trên google nhé. Về việc cài đặt thư viện thì các bạn có thể tham khảo tại đây: Sử dụng GeckoFx thay thế cho…

Read More