Tag Archives: lập trình ứng dụng

Hình ảnh bị xoay khi upload lên server được chụp bằng điện thoại

Vấn đề khi upload hình ảnh từ điện thoại lên server bị xoay hình

Chẳng là gần đây mình có một module thực hiện việc upload hình ảnh từ mobile lên server, tuy nhiên khi hình ảnh được đẩy lên server rồi thì xem lại có hình thì bị xoay, hình thì không như dưới đây Sau khi loay hoay tìm các vấn đề không biết tại sao thì…

Read More

C# lấy địa chỉ IP internet của máy tính

Lấy kết quả trả về khi chạy Command Prompt: public static string RunCMD(string cmd) { Process cmdProcess; cmdProcess = new Process(); cmdProcess.StartInfo.FileName = “cmd.exe”; cmdProcess.StartInfo.Arguments = “/c ” + cmd; cmdProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; cmdProcess.StartInfo.UseShellExecute = false; cmdProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true; cmdProcess.Start(); string output = cmdProcess.StandardOutput.ReadToEnd(); cmdProcess.WaitForExit(); if (String.IsNullOrEmpty(output)) return “”; return output; } Lấy địa chỉ…

Read More

Tạo trình soạn thảo html editor trong winform

Nếu ứng dụng của bạn cần soạn thảo và hiển thị nội dung html thì mình có giải pháp sử dụng webbrowser control để soạn thảo nội dung. Chỉ cần nhúng nó vào form và sử dụng phương thức  .Document.ExecCommand để tiến hành việc định dạng cho nó. Để có thể soạn thảo nội dung…

Read More

Sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google

Mình sẽ làm 1 ví dụ về việc sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google giống như ứng dụng  Phần mềm kiểm tra vị trí từ khóa trên google nhé. Về việc cài đặt thư viện thì các bạn có thể tham khảo tại đây: Sử dụng GeckoFx thay thế cho…

Read More