C# lấy địa chỉ IP internet của máy tính

Lấy kết quả trả về khi chạy Command Prompt:

public static string RunCMD(string cmd)
{
 Process cmdProcess;
 cmdProcess = new Process();
 cmdProcess.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
 cmdProcess.StartInfo.Arguments = "/c " + cmd;
 cmdProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
 cmdProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
 cmdProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;
 cmdProcess.Start();
 string output = cmdProcess.StandardOutput.ReadToEnd();
 cmdProcess.WaitForExit();
 if (String.IsNullOrEmpty(output))
  return "";
 return output;
}

Lấy địa chỉ IP thông qua cách sử dụng CMD:
Chú ý: using System.Text.RegularExpressions;

public static string GetIP()
{
 try
 {
  string output = RunCMD("nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com");
  var ip = Regex.Matches(output, @"\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b");
  return ip[1].Value;
 }
 catch
 {
  return "127.0.0.1";
 }
}

Một cách khác lấy địa chỉ IP thông qua trang http://ipinfo.io/ip

public static string getIpInternet()
{
 try
 {
  using (System.Net.WebClient client = new System.Net.WebClient())
  {
   string ip = client.DownloadString("http://ipinfo.io/ip");
   ip = ip.Replace("\r", "").Replace("\n", "");
   return ip;
  }
 }
 catch
 {
  return "127.0.0.1";
 }
}

Liên hệ: Mr. Hải - Zalo/Phone: 0902.035.028 - hainh2k3@gmail.com

Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Với nhiều năm kinh nghiệm và làm việc trực tiếp xây dựng các hệ thống website, phần mềm quản lý, kế toán, kho, bán hàng, ERP, điều hành, giám sát và quản lý sản xuất như MES, Andon, mobile … Mình hoàn toàn tự tin có thể tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn các giải pháp, vấn đề bạn quan tâm.
Mình cũng có mong muốn hợp tác, trao đổi, cùng làm với các bạn có ý tưởng phát triển dự án thú vị, hãy liên hệ với mình ngay nhé.
4.5 4 votes
Đánh giá bài viết

You may also like...

Theo dõi
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận