C# lấy địa chỉ IP internet của máy tính

Lấy kết quả trả về khi chạy Command Prompt:

public static string RunCMD(string cmd)
{
 Process cmdProcess;
 cmdProcess = new Process();
 cmdProcess.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
 cmdProcess.StartInfo.Arguments = "/c " + cmd;
 cmdProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
 cmdProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
 cmdProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;
 cmdProcess.Start();
 string output = cmdProcess.StandardOutput.ReadToEnd();
 cmdProcess.WaitForExit();
 if (String.IsNullOrEmpty(output))
  return "";
 return output;
}

Lấy địa chỉ IP thông qua cách sử dụng CMD:
Chú ý: using System.Text.RegularExpressions;

public static string GetIP()
{
 try
 {
  string output = RunCMD("nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com");
  var ip = Regex.Matches(output, @"\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b");
  return ip[1].Value;
 }
 catch
 {
  return "127.0.0.1";
 }
}

Một cách khác lấy địa chỉ IP thông qua trang http://ipinfo.io/ip

public static string getIpInternet()
{
 try
 {
  using (System.Net.WebClient client = new System.Net.WebClient())
  {
   string ip = client.DownloadString("http://ipinfo.io/ip");
   ip = ip.Replace("\r", "").Replace("\n", "");
   return ip;
  }
 }
 catch
 {
  return "127.0.0.1";
 }
}

 

4.3 3 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Notify of
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận