Tạo trình soạn thảo html editor trong winform

Nếu ứng dụng của bạn cần soạn thảo và hiển thị nội dung html thì mình có giải pháp sử dụng webbrowser control để soạn thảo nội dung. Chỉ cần nhúng nó vào form và sử dụng phương thức  .Document.ExecCommand để tiến hành việc định dạng cho nó.

Để có thể soạn thảo nội dung trực tiếp trên webbrowser control thì bạn cần khai báo thuộc tính như sau:

txtEditor.Navigate("about:blank");
txtEditor.Document.DomDocument.DesignMode = "On";

Sử dụng document.execCommand(commandshowUIvalue) để tiến hành việc định dạng.

Value Mô tả
command “backColor”
“bold”
“createLink”
“copy”
“cut”
“defaultParagraphSeparator”
“delete”
“fontName”
“fontSize”
“foreColor”
“formatBlock”
“forwardDelete”
“insertHorizontalRule”
“insertHTML”
“insertImage”
“insertLineBreak”
“insertOrderedList”
“insertParagraph”
“insertText”
“insertUnorderedList”
“justifyCenter”
“justifyFull”
“justifyLeft”
“justifyRight”
“outdent”
“paste”
“redo”
“selectAll”
“strikethrough”
“styleWithCss”
“superscript”
“undo”
“unlink”
“useCSS”
showUI True nếu hiển cần thị GUI của command, vd sử dụng chèn hình ảnh, link vv ..
value Giá trị của command, vd: màu sắc, liên kết vv…
txtEditor.Document.ExecCommand("FontSize", False, 16) //Set khối đã chọn font size = 16px
txtEditor.Document.ExecCommand("insertImage", True, Nothing) //Show popup hiển thị chèn hình ảnh
txtEditor.Document.ExecCommand("foreColor", False, "#ff0000") //Set khối đã chọn có màu chữ thành đỏ

Để lấy nội dung đoạn html đã nhập ta sử dụng thuộc tính: txtEditor.DocumentText

Để gắn giá trị html cho webbrowser ta sử dụng phương thức txtEditor.Document.Write(“Nội dung html”)

Demo form html editor mình xây dựng cho mục tạo chữ ký khi gửi email

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Notify of
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận